Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

evelline
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viakarr4mba karr4mba
evelline
1307 243f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarr4mba karr4mba
evelline
9357 cc23
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarr4mba karr4mba
evelline
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viakarr4mba karr4mba

June 13 2015

evelline
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarr4mba karr4mba

May 25 2015

evelline
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viakarr4mba karr4mba

May 06 2015

evelline
2515 4dd0
Reposted fromohshit ohshit viakarr4mba karr4mba

January 18 2015

evelline

December 09 2014

evelline
lajf
Reposted fromjulios julios viadangel dangel
evelline
Wstań. Jesteś za młoda na depresje życiowe
Reposted fromsubiektywne subiektywne viadangel dangel

December 08 2014

evelline
Reposted frommesoup mesoup viadangel dangel

December 05 2014

evelline
7213 a86a
Reposted fromforever-allone forever-allone viadangel dangel
5476 c44c 500
Reposted fromtwice twice viadangel dangel

November 18 2014

evelline
Nie bój się, uwierz w siebie, masz już wszystko. Poczuj więc, że przed Tobą cała przyszłość.
— Artur Rojek
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadangel dangel

November 11 2014

6596 5118
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairka irka
evelline
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— tumblr
Reposted fromdistraacted distraacted
evelline
8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viaranieIzabijam ranieIzabijam
evelline
evelline
Niedobrze, gdy człowiek w czymś się zapamięta i żyje tylko przeszłością.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadangel dangel
evelline
To przypadki okazują się w życiu najciekawsze.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viadangel dangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl